Activity 56 fire drill.

ภาพกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ซัคเซส กรุ๊ป ได้จัดโครงการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ และดับเพลิง เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ พนักงานที่ทำงานในบริษัท ได้มีความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง จากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มาให้ความรู้ โดยได้รับความร่วมมือจาก พนักงานบริษัท ซัคเซส พลาส จำกัด , บริษัท ไอเดีย เวร์ค โพลีแพ็ค จำกัด , บริษัท โพลี พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน ในการเข้ารับการอบรม เพื่อหวังว่า ความรู้ที่ได้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน   ^

Travel Khabi

สัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ประจำปี 2556 “เที่ยวกระบี่ 7 เกาะ ”

เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดโปรแกรมสัมมนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรในองค์กรประจำปี 2556 “เที่ยวกระบี่ 7 เกาะ” ให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสพักผ่อนหลังจากที่ทำงานหนักกันมาทั้งปีและยังได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยมี คุณ ชูชาติ รัชตวิทยกุล และ คุณ ศิรินทร์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ  กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

RIP

ชนซึ้งใน  พระเมตตา  พระปรามี   ทรงอุทิศ  พลีพระองค์  ธำรงศาสน์ 
พระอภิบาล  ปิ่นราช  จักรีศรี   เลิศดำรง  พระฉายา  “ผู้เจริญดี”
เทิดวิถี  พระนิพพาน  นิรันดร์เทอญ..
เกล้ากระหม่อม